Незважаючи на військову агресію РФ проти України, FSC Україна та інші учасники системи FSC продовжують активно діяти й демонструвати високий рівень витривалості в цій екстраординарній ситуації. Ба більше, реформи, що тривають, загострили невизначеність у лісовому секторі й підвищили важливість місії FSC.

Значна частина території нашої країни зазнала впливу військових дій (це відображено на інтерактивній мапі ДСНС), що спричинило забруднення вибухонебезпечними предметами та виникнення ризику великомасштабних пожеж. FSC знайшла можливість скоригувати свою систему, щоб гарантувати безпеку людям і довкіллю на територіях, які опинилися під загрозою. Незаконні рубки на таких територіях та інша недозволена діяльність посилюють деградацію лісових екосистем і дестабілізують систему відповідального лісогосподарювання. У цьому аспекті FSC також знайшла шляхи протидії загрозам цілісності своєї системи.

Forest
©Deposiphotos

Наші пріоритети

Визначені у Глобальній стратегії FSC на 2021–2026 роки пріоритети стають ще актуальнішими для України, й потрібно дедалі більше зусиль, щоб їх досягти за теперішніх умов. Такі пріоритети пов’язані зі зміцненням цілісності системи сертифікації, посиленням залученості суспільства до творення спільних рішень, зростанням значущості FSC на державному рівні та в трансформаційних процесах розвитку зеленої і циркулярної економіки. Зокрема, для реалізування пріоритету щодо зміцнення цілісності необхідно продовжувати системну роботу зі втілення ризик-орієнтованого підходу в сертифікації, тестування новітніх інструментів цілісності ланцюгів постачання. Актуальність посилення залученості суспільства зумовлено важливістю ухвалення сталих і перспективних рішень, спрямованих на створення відповідального майбутнього лісів і пошук компромісів з урахуванням широкого спектра цінностей лісів. Орієнтація державної лісової політики на стале лісогосподарювання підвищує важливість інтегрування FSC національного стандарту не лише в практику лісового менеджменту, а й у систему законодавства та державних рішень. У контексті розвитку зеленої та циркулярної економіки FSC-сертифікація є каталізатором трансформаційних процесів і можливістю реалізувати принцип сталості в Плані відновлення України.

Наші кроки для збереження й підтримки системи FSC

Спільно діємо для обстоювання цінностей. Із першого дня агресії РФ проти нашої країни FSC Україна порушила питання перед FSC Міжнародним і партнерами мережі щодо фактів підриву фундаментальних принципів верховенства закону, прав людини та демократичних процесів прийняття рішень. За результатами широкого консультаційного процесу Міжнародна рада директорів FSC прийняла рішення про неможливість торгівлі FSC-сертифікованим матеріалом або контрольованою деревиною з Росії до припинення нападу. 

Policy responses

Чітка позиція міжнародних членів FSC від України та прихильність нашим цінностям інших учасників системи визначили можливості збереження FSC-сертифікації в Україні. Внесення комплексних змін до нормативної бази FSC відповідно до рішення стосовно України дало змогу надалі забезпечувати відповідальне лісогосподарювання на територіях, не зачеплених воєнним конфліктом, а також зберегти цілісність ланцюгів постачання продукції. Активізація лісогосподарської діяльності сприяла відновленню лісової сертифікації на територіях, що постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення РФ, за умови вилучення тих територій, які забруднено вибухонебезпечними предметами.

Зберігаємо цілісність системи. Зазначені виклики загострили актуальність інтегрування ризик-орієнтованого підходу в систему сертифікації: від глобального до локальних рівнів на основі упорядкування нормативної бази та застосування різноманітних інструментів. Натепер FSC Україна залишається активним прихильником цього підходу, ініціатором запровадження інновацій.

Багаторічну працю з розвитку ризик-орієнтованого підходу було втілено передусім у посиленні вимог органів сертифікації щодо оцінювання претендентів та утримувачів сертифікатів щодо їх благонадійності з метою забезпечення цілісності ланцюга постачання. Відповідно оновлена «Політика щодо асоціації» як складова нормативної бази містить елементи підходу, протестованого в Україні.

Forest
©FSC Ukraine, практичний семінар «Ризик-орієнтований підхід у FSC сертифікації системи ведення лісового господарства»

Для ризик-орієнтованих аудитів системи ведення лісового господарства, як ініціативи FSC Україна, важливим є використання публічної інформації та інструментів геоінформаційних систем. Це дасть змогу органам сертифікації виявити критичні точки лісового менеджменту й визначити ризики недотримання вимог FSC національного стандарту ще на етапі підготовки до сертифікаційного оцінювання. «Рекомендації щодо ризик-орієнтованих аудитів в Україні», що їх нині тестують органи сертифікації, забезпечують аудиторів інструментарієм для збирання даних, пов’язаних із веденням організацією лісового господарства, сприяють попередньому скринінгу для кращого польового оцінювання та коригуванню їхньої роботи з урахуванням чинників ризику та сфер, що потребують уваги.

Завдяки навчальним заходам (тренінгам, семінарам), широкому консультаційному процесу ризик-орієнтований підхід стає частиною систем менеджменту лісових господарств і деревообробних компаній. Наприклад, практичний семінар «Ризик-орієнтований підхід у FSC-сертифікації системи ведення лісового господарства» підтвердив важливість розроблення утримувачами сертифікатів ризик-орієнтованих управлінських процедур для належної реалізації FSC національного стандарту і застосування ризик-орієнтованого підходу в плануванні та проведенні аудитів органами сертифікації.

Про актуальність такого напряму свідчать зміни у нормативній базі FSC, зокрема внесення ризик-орієнтованого підходу до стандарту з оцінювання системи ведення лісового господарства.

Поряд із ризик-орієнтованим підходом, екстраординарна ситуація в Україні та загрози цілісності системи потребували неординарних заходів і сприяння координуванню дій між органами сертифікації. Зусилля FSC Україна у цьому аспекті мали на меті розроблення відповідних інтерпретацій і забезпечення комунікаційної платформи для органів сертифікації. У результаті єдине розуміння вимог щодо виокремлення зон воєнного конфлікту та застосування політики вилучення забруднених вибухонебезпечними предметами територій зі сфери сертифікації стали вагомими надбаннями сертифікаційної практики в Україні та світі.

Активізуємо діалог із зацікавленими сторонами. Міжнародні члени FSC, над залученням яких активно працює FSC Україна, надають потужну підтримку місії FSC у нашій державі й висловлюють суспільну, професійну думку щодо відповідального ведення лісового господарства в умовах воєнного стану. Їхня активна позиція на міжнародному рівні, зокрема участь у Генеральній асамблеї FSC і багатосторонніх зустрічах на регіональному рівні, тримала у фокусі уваги екстраординарну ситуацію в Україні й сприяла вирішенню актуальних питань.

GA
©FSC International, the 9th FSC General Assembly

Зокрема, професор Сергій Зібцев, що є міжнародним членом FSC і лідером у сфері управління лісовими пожежами в Східній Європі, зробив вагомий внесок у відповідальне лісогосподарювання в Україні в умовах збройного конфлікту та інших сучасних загроз, зокрема лісових пожеж. Така діяльність здійснюється завдяки діалогу з урядом, науковою та професійною спільнотою в рамках регіональної ініціативи Forest Europe, світового конгресу IUFRO та спілкування з іншими впливовими організаціями у сфері лісового господарства та охорони праці.

«Більш ніж 20-річний досвід успішної роботи FSC  в Україні та комплексний підхід системи, що сприяє досягненню 14 із 17 Цілей сталого розвитку, дає впевненість зацікавленим сторонам у достатності її потенціалу для подолання викликів і підтримки місії з просування відповідального лісогосподарювання», – зазначив професор Сергій Зібцев.

 

Photo
©FSC Ukraine, фото Ліске ван Сантен

Візит до України Ліске ван Сантен, членкині керівного органу FSC Міжнародного, директорки Глобальної мережі, мав важливе значення для консолідації зацікавлених сторін, зокрема органів державного управління лісами, з метою збереження лісової сертифікації та підтримки цілісності системи. Проведені в рамках цього візиту численні зустрічі з представниками громадських організацій, наукових, освітніх установ сприяли зміцненню довіри до сертифікації та знаходженню консенсусу в питаннях її функціонування та розвитку в Україні.

Новий етап реформування системи управління лісової галузі як відповідь на сучасні виклики передбачав посилення комунікації між зацікавленими сторонами – як державними органами управління лісами, так і утримувачами сертифікатів і органами сертифікації. Конструктивна й відкрита позиція FSC із питань лісової реформи сприяла глибшому усвідомленню ролі кожного з учасників системи лісової сертифікації у досягненні цілей відповідального ведення лісового господарства.

FA
©FSC Ukraine, візит Ліске ван Сантен

За підтримки та координації FSC Україна прийнято рішення про доцільність збереження чинної моделі сертифікації, за якої утримувачами сертифікатів мають бути окремі філії, а не об’єднане державне підприємство чи його регіональні офіси. Така модель зменшує ризики невідповідності вимогам FSC національного стандарту і підвищує відповідальність утримувачів сертифікатів перед довкіллям і суспільством.

Наші завдання

Усвідомлюємо, що виконання поставлених завдань відбуватиметься одночасно з ліквідацією негативних наслідків збройного конфлікту та втіленням плану відновлення України. У забезпеченні стійкого економічного зростання, покращення суспільного добробуту визначальною є роль лісів і відповідального ведення лісового господарства.

У цьому контексті наші зусилля й надалі буде спрямовано на об’єднання зацікавлених сторін для посилення їхнього впливу на творення і реалізацію лісової політики. Плануємо організувати багатосторонню дискусійну платформу задля досягнення порозуміння в розв’язанні складних і часто конфліктних ситуацій щодо лісів.

Фокус нашої уваги буде зосереджено на підтримуванні відповідального ведення лісового господарства у воєнний і післявоєнний період. Зокрема, вже започатковано проєкт щодо розроблення вимог із виведення територій поза межі сертифікації. Ідеться про території, забруднені вибухонебезпечними предметами в тих частинах України, де неможливо забезпечити дотримання вимог FSC національного стандарту з огляду на загрози для людей і природи.

Посилюватимемо євроінтеграційні устремління лісової галузі завдяки просуванню інструментів FSC для підвищення прозорості й відкритості лісової галузі, дотримання нульової толерантності до корупційних ризиків, зміцнення інноваційної складової стеження у ланцюгах постачання. Інструмент геоінформаційних систем із дистанційного зондування Землі, який FSC Україна активно впроваджує, підсилюватиме інформаційне забезпечення реалізації вимог FSC національного стандарту для України та нового законодавства ЄС щодо унеможливлення знеліснення.

FSC GIS Portal
Інтерфейс FSC GIS Portal

Не будемо осторонь тих фундаментальних змін у лісовому господарстві, які започатковано реформою управління лісової галузі. У тісній координації з партнерами та міжнародними членами FSC робитимемо внесок у розбудову принципів і підходів стратегічного розвитку ДП «Ліси України» в частині забезпечення ведення лісового господарства відповідно до вимог FSC національного стандарту. Це створить підґрунтя для реалізації філіями своїх зобов’язань у рамках прихильності цінностям FSC.

Упровадження й надалі ризик-орієнтованого підходу до всіх складових сертифікації потребуватиме наших зусиль із метою інтегрування нормативних вимог щодо ризику в FSC національний стандарт, сприяння застосуванню ризик-орієнтованих аудитів органами сертифікації, удосконалення системи менеджменту утримувачів сертифікатів з урахуванням сучасних теоретичних і практичних підходів та цінностей FSC. Зокрема, започаткування проєкту щодо інтегрування найкращих практик відповідального лісогосподарювання згідно з національним стандартом FSC у систему менеджменту сприятиме удосконаленню управлінської та виробничої практики й отриманню низки позитивних ефектів щодо збереження цінностей довкілля, адаптації системи до змін клімату, запобігання деградації лісових екосистем.

Розширення експертного й консультаційного потенціалу наукової та освітянської спільноти для супроводу позитивних зрушень у практичній реалізації FSC національного стандарту та їх закріплення є одним із завдань FSC Україна. Продовження заходів у минулорічному (вебінар про можливості участі зацікавлених сторін у лісовій сертифікації) та інших форматах є нашим внеском у реалізацію зазначеного пріоритету.

Такі пріоритети пов’язані зі зміцненням цілісності системи сертифікації, посиленням залученості суспільства до творення спільних рішень, зростанням значущості FSC на державному рівні й у трансформаційних процесах розвитку зеленої та циркулярної економіки. У контексті розвитку зеленої та циркулярної економіки FSC-сертифікація є каталізатором трансформаційних процесів і можливістю реалізувати принцип сталості за Планом відновлення України.

Пріоритети зеленої та циркулярної економіки як моделі розвитку країни потребують трансформації в системі виробництва та споживання продукції. Віддавання переваги відновним ресурсам і відповідальним джерелам їх походження покращить стан довкілля, підвищить довіру суспільства й ставатиме конкурентною перевагою бізнесу. В цьому контексті одним із ключових напрямів FSC Україна буде робота з архітекторами, дизайнерами, девелоперами. Очікуємо, що рішення цих зацікавлених сторін сприятимуть упровадженню сталих практик у будівництві, зокрема збільшенню частки FSC-сертифікованої продукції у проєктних пропозиціях щодо планування урбаністичних просторів.

Forest
©FSC Ukraine, Чапля сіра на території ВП НУБіП України "Боярська ЛДС"

Реалізація перелічених та інших завдань є внеском у відбудову країни, її модернізацію, що потребує оновлення філософії ставлення до довкілля, зміни суспільних відносин у напрямі інтегрування демократичних принципів у всі сфери діяльності держави, зростання підтримки прав і свобод громадянина. Цінності FSC і надалі будуть каталізатором цих процесів, об’єднуючи громадянське суспільство в питаннях збереження лісів, забезпечення відповідального лісового господарства для потреб теперішнього і майбутніх поколінь.